GDP

文章来源: 中国网时间: 2012-01-09打印|纠错|发表评论|官方微博

    2011年世界经济总量前20强名单

    经济体 名义本币GDP 实际同比增速 名义美元GDP 名义同比增速

    1.美国 74701.50亿美元,1.9%;74701.50亿美元,1.9%

    2. 中国 204459.20亿元,9.6%;31257.61亿美元,22.9%

    3. 日本 2291192亿日元,-1.1%;27946.05亿美元,7.9%

    4. 德国 12555.6亿欧元,3.9%;17627.16亿美元,10.5%

    5. 法国 9912亿欧元,1.9%;13915.73亿美元,9.3%

    6. 英国 7467.61亿英镑,1.1%,12066.89亿美元,9.6%

    7. 巴西 19613.50亿雷亚尔,3.6%;12015.46亿美元,23.7%

    8. 意大利 7740.44亿欧元,0.9%;10867.02亿美元,8.2%

    9. 印度 428639.4亿卢比,8.1%;9524.28亿美元,19.9%

    10. 俄罗斯 241670.95亿卢布,3.7%;8463.30亿美元,25.9%

    11. 加拿大 8256.07亿加元,2.5%;8452.27亿美元,11.8%

    12. 西班牙 5424.81亿欧元,0.8%;7616.04亿美元,8.7%

    13. 澳大利亚 6910.89亿澳元,1.3%;7142.89亿美元,23.7%

    14. 墨西哥 68987.64亿比索,3.9%;5804.24亿美元,16.3%

    15. 韩国 5973794亿韩元,3.8%;5422.70亿美元,11.3%

    16. 荷兰 3027.96亿欧元,2.1%;4251.04亿美元,9.7%

    17. 印尼 3549.3万亿印尼盾,6.5%;4059.96亿美元,21.0%

    18. 土耳其:6067.94亿里拉,10.2%;3869.24亿美元,15.5%

    19. 瑞士 2807.82亿瑞郎,2.4%;3095.37亿美元,23.2%

    20. 瑞典 17160.69亿瑞典克朗,5.8%;2691.84亿美元,23.5%

   上一页   1   2   3   4   5  


责任编辑: 蔚刚强